Решение № 43 по протокол № 4 от 17.05.2019 г.

юни 21, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4 от 17.05.2019 г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневният ред :
…………………………………………………………………………………………………...

След направеното предложение №26.00-71/1/08.05.2019 г. от инж.Ангел Жиланов –кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.191 ал.1 от ЗЕСМФИ и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 43

 

1. Общински съвет Горна Малина дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс, за срок от 10 г. част от имот– публична общинска собственост , а именно : покривно пространство  с площ от 60 кв. м, находящо се върху сградата на общинската администрация в УПИ I –отреден за „Обществено обслужване” кв.38  по регулационният план на с.Горна Малина  видно от Акт за общинска собственост № 1340 от 15.10.2010 г., вписан в книгите за вписване  на 18.10.2010 г., том.VI №111 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

2. Определя месечна наемна цена в размер на 842,40 лв./осемстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС. Цената е формирана по следната формула : 60.00 кв.м. х 9 лв/кв.м. /месечен наем на терени за инсталиране на съоръжения, свързани с телекомуникационни инсталации/ х 1.3 коефициент за площ /на обектите с площ от 41 до 100 кв.м./ х 20% ДДС =842,40 лв./ на месец/, съгласно Тарифата за първоначалните наемни цени за месец.

3. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да сключи договор за наем за посочения предмет с "БТК"ЕАД ,с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление : гр.София, р–н Младост , бул. Цариградско шосе №115 И

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 18.06.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини