Решение № 38 по протокол № 3 от 27.03.2019 г.

юни 21, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №3 от 27.03.2019 г.
на ОбС Горна Малина
            По четвърта точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение по заявление 94.Т-8 /2019 г. подадено от  Тони Любомиров Миланов, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 44, ал.1 от ЗМСМА, вр. чл. 80, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №38

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. /триста лева/ Тони Любомиров Миланов  с ЕГН 6802227349 от с. Априлово за покриване на щети от пожар в дома му .

2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация и да бъдат отчетени по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Решението е влязло в

законна сила на 27.04.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини