Решение № 36 по протокол № 3 от 27.03.2019 г.

юни 21, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №3 от 27.03.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
по трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-18/21.03.2019 г. за приемане на отчет за изпълнение на решенията на общински съвет-Горна Малина за 2018 г. , становище на постоянната комисия по нормативна уредба, законост предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общински съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби на гражданите на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8  чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  , с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №36

 

Общински съвет Горна Малина приема отчет за изпълнение на решенията на Общинсик съвет Горна Малина за 2018 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.04.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини