Решение № 32 по протокол № 3 от 27.03.2019 г.

юни 21, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №3 от 27.03.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
по втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-2/1//25.03.2019 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 9 aл.3 от Закона за общинския дълг и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8  чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  , с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №32

 

Общински съвет Горна Малина  допълва решение № 13 от Протокол № 1 от 31.01.2019 г на ОбС Горна Малина , както следва : т.16. Утвърждава списък на имащите право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място, обекта или района, в който се намира седалището на общината или неговата териториална структура по Приложение № 10.

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.04.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини