Решение № 31 по протокол № 3 от 27.03.2019 г.

юни 21, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №3 от 27.03.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
по първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение №61.00-17/25.03.2019 г. от инж.Ангел Жиланов –кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 31

 

Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. на община Горна Малина, като в раздел А към приложение 4б „Общински имоти за отдаване под наем през 2019 г. се добави покривно пространство  с площ от 60 кв. м, находящо се върху сградата на общинската администрация  УПИ I –отреден за „Обществено обслужване” кв.38  по регулационният план на с.Горна Малина 

, с Акт за общинска собственост № 1340 от 15.10.2010 г., вписан в книгите за вписване  на 18.10.2010 г., том.VI №111 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в

законна сила на 27.04.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини