D E S I T I O N № 177


   1. Приема следните допълнения и изменения на Наредба №4 в раздел първи – “Такса битови отпадъци” за определяне и администриране местните такси и цени на услугите по решение на Общински съвет № 43 от 21.03.2003г., допълнена с решение №54 от 09.04.2003г., променена с решение №19/08.12.2003г., допълнена с решения №73 и 74/30.04.2004г., допълнена с решение №112/21.07.2004г.

РАЗДЕЛ І
Такса за битови отпадъци

   Чл.14. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа и други съоръжения на битовите отпадъци, както и за подържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване.

   Чл.15. Таксата се заплаща от:
1. Собственика на имота;
2. Ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
3. Концесионера – при предоставяне особено право на ползване – концесия;
4. За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно държавата за сметка на наемателя/ползвателя.
Чл.16. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. Проучване, проектиране, изграждане, подържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Чл.17. Размерът на таксата се определя в левове както следва:
(1) За жилищни имоти

  • За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота на собственика;
  • За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота на собственика;
  • За услугата по поддържане на места за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота на собственика.
    (2) За нежилищни имоти;
  • За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, таксата се заплаща пропорционално върху отчетната стойност на активите;
  • За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, таксата се заплаща пропорционално върху отчетната стойност на активите;
  • За услугата подържане на места за обществено ползване таксата се заплаща пропорционално върху отчетната стойност на активите.
   Чл.18. (1) Таксата се заплаща заедно с данък недвижими имоти, в срокове, предвидени в ЗМДТ
(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5%.

   Чл.18а. Общината уведомява ползвателите на услугите за дължимите от тях такси за съответния период и срокове на плащане.

   Чл.18б. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи таксата от месеца следващ месеца на придобиване на имота.
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца следващ месеца, през който ползването е започнало.
(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
(4) Такса не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разхода за услугата по чл.16.


След това поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
 


Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS